Tutkimusyhteistyö korkeakoulujen kanssa

Viittakivi Oy ja Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos aloittivat yhteistyön Savonlinnan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemiseksi ja tutkimiseksi 1.1.2016. Vuosien 2016 ja 2017 aikana Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen luokanopettaja-, lastentarhanopettaja-, käsityönopettaja- ja kotitalousopettajaopiskelijat ovat toimineet eri ikäisten turvapaikanhakijoiden opettajina noin 600 kertaa. Heidän opetuksessaan on ollut yli 1500 osallistumiskertaa. Tämä on tarjonnut opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää ja tiedostaa käytännön tasolla monikulttuurisuuteen liittyvää problematiikkaa. Yhteistyö on kattanut kaikki akateemisen tutkimuksen tasot kandidaatin ja pro gradu -tutkielmista aina ammattitutkijoiden tutkimuksiin.

KOTO, Kotoutuminen taidolla ja taiteella -hanke on Etelä-Savon kulttuurirahaston vuoden 2016 kärkihanke. Hanketta johtaa professori Liisa Karlsson Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampukselta. Tutkimushankkeessa tutkitaan muun muassa yhteistyönä järjestetyn koulutuksen vaikuttavuutta ja turvapaikanhakijalapsia kertojina. Lapsiin liittyvä tutkimusaineisto on kerätty palkitulla sadutus -menetelmällä saduttamalla turvapaikanhakijalapsia, ja sen voi nähdä ainutlaatuisena kokeiluna Suomessa, sekä koko Euroopassa.

Savonlinnan vastaanottokeskuksessa on tutkittu myös turvapaikanhakijoiden integroitumista suomalaiseen esikotouttavaan koulutukseen. Tutkimukseen osallistui 181 yli 17-vuotiasta turvapaikanhakijaa Savonlinnan vastaanottokeskuksesta. Aineiston keskeisinä tutkittavina osa-alueina ovat olleet turvapaikanhakijoiden sosiodemografiset taustat, psyykkinen hyvinvointi, esikotouttavaan opetukseen osallistuminen, osallistumisen esteet sekä esimerkiksi esikotouttavan opetuksen opetussisällöt. Aineistosta on valmistunut osatutkimus Akkulturaatio – Perhe, työ ja opiskelu. Elämässä tärkeänä pidetyt asiat ja ylpeydenaiheet yli 17-vuotiaille turvapaikanhakijoille (Hartonen 2016). Tutkimusta turvapaikanhakijoiden integroitumisesta suomalaiseen esikotouttavaan opetukseen toteuttaa Savonlinnan vastaanottokeskuksen koulutuskoordinaattori Ville Hartonen.

Viittakivi aloitti syksyllä 2016 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa Uskonto vastaanottokeskuksissa -yhteistyöprojektin. Projektiin liittyen Viittakivi on mukana Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Espoon kaupungin yhteisessä projektissa Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä oppimis- ja ohjausympäristöä kehittämässä. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa käynnistyi niin ikään syksyllä 2016 Arki vastaanottokeskuksissa -hankekokonaisuuden suunnittelu. Yhteistyöhön on myöhemmin liittynyt myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Humanistinen ammattikorkeakoulu.